Home / Vraag en antwoord / Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en reservefonds / Spaarplan, reservefonds en belastingaangifte

Het MJOP geeft aan welk onderhoud er nodig is en wat dat kost. Met een spaarplan wordt jaarlijks de benodigde toevoeging aan het/de reservefonds(en) berekend. Zo weet de VvE hoeveel er gespaard moet worden om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Met de VvE-beheersoftware stellen we een goed Spaarplan inclusief liquiditeitsprognose. Automatisch worden de stand(en) van het (de) reservefonds(en) per 1 januari overgenomen uit de boekhouding. Ook kunnen we de indexering (rekening houden met toekomstige prijsstijgingen), de rente en eventuele begeleidingskosten meenemen.

VBA adviseert VvE’s om binnen een horizon van 15 jaar altijd positief uit te komen onderaan de streep. In combinatie met het minimaal eenmaal per vijf jaar laten uitvoeren van een herinspectie, heeft de VvE dan de meeste zekerheid of de reservering voldoende zal zijn.

Hier treft u een voorbeeld aan van een spaarplan.

Op basis van het beoogde spaarbedrag ziet u het verloop van uw reservefonds (spaarinkomsten versus onderhoudsuitgaven) grafisch weergegeven. U ziet daarmee snel of uw VvE de komende jaren voldoende spaart.

Een reservefonds is een spaarpot voor toekomstig groot onderhoud. Afhankelijk van de kostenverdeling binnen de VvE, kunnen er meerdere fondsen zijn. Denk aan een fonds voor het algemene bouwkundig onderhoud, een fonds voor het liftonderhoud en een fonds voor de parkeergarage.

Structurele wijziging van btw-percentages worden verwerkt. We beoordelen jaarlijks of er aanpassing nodig is in de te verwachten spaarrente. Ook nemen we eventuele projectbegeleidingskosten mee in het plan.

Het indexcijfer gaat over de verwachte prijsstijging (inflatie) van bouw- en onderhoudskosten. Met indexeren houdt de VvE dus rekening met toekomstige prijsstijgingen in arbeidsloon en materiaal.

Het werkelijke cijfer weten we pas achteraf. Om tot een realistisch indexcijfer te komen, hanteren we prognoses van het CBS, de bouwkostenindex en het verbond van verzekeraars.

De rekenpercentages binnen het spaarplan worden overigens niet gelijkgesteld aan de huidige rente en het huidige indexcijfer omdat we uitgaan van langdurig gemiddelden.

Daarbij adviseren we u om uw MJOP eenmaal per vijf jaar te laten herinspecteren, op dat moment wordt het actuele prijspeil verwerkt.

Ons spaarplan is een advies, de VvE beslist. We kunnen u alleen maar aanraden om geen onnodig risico te lopen. Spaar niet te weinig, kies niet voor een lager indexcijfer of voor een onrealistisch hoge spaarrente.

In de ledenvergadering leggen we beide spaarplannen voor. Zo blijft het transparant voor VvE-leden wat de consequenties zijn.

Dan heeft de VvE op het moment dat het onderhoud moet worden uitgevoerd geen of onvoldoende financiering. Er zijn dan meerdere opties denkbaar:

  • Het gebouw wordt niet onderhouden en de woningwaarde gaat achteruit;
  • Er moet geld geleend worden;
  • Er moet een eenmalige bijdrage worden gedaan.

Tezamen met de toenemende overheidseisen rondom verduurzaming, raden wij u aan om zeker niet te weinig te gaan sparen.

Iedereen draagt bij aan de kosten naar verhouding van het bruto vloeroppervlak van zijn/haar appartement, het zogeheten breukdeel. Soms is de verdeling van kosten anders omdat het in dat geval eerlijker is (bijvoorbeeld ieder een gelijk deel). Of denk aan VvE-leden die op de begane grond wonen en niet hoeven mee te betalen aan de liftkosten.

De kostenverdeling staat in de splitsingsakte. Hiervan kan niet worden afgeweken. Binnen het MJOP en het Spaarplan van de VvE wordt rekening gehouden met deze kostenverdeling via zogeheten ‘kostenverdeelsleutels’ (ook wel fondscodes genoemd).

In MijnVBA, tabblad Gebouw beheer, Meerjarenplan kunt u het MJOP en het spaarplan zien:

Als u op de blauwe tekst onder ‘Omschrijving’ klikt, krijgt u meer informatie.

Voorwaarde hiervoor is dat het spaarplan ‘Ter voorstel aan de ledenvergadering’ is gedaan of is vastgesteld op de vergadering.

De VvE-leden beslissen gezamenlijk in de algemene ledenvergadering of het onderhoud wordt uitgevoerd, welk budget ervoor beschikbaar wordt gesteld en wie het project zal voorbereiden en begeleiden.

Het budget, voor het in de vergadering goedgekeurde onderhoud, boeken wij na de vergadering direct op een (boekhoudkundige) tussenrekening. Zo ziet u direct voor welke bedragen er op korte termijn verplichtingen worden aangegaan.

De facturen van het onderhoud worden ook op deze tussenrekening geboekt. Aan het eind van elk project is dan meteen te zien of het budget voldoende was of niet. Het verschil ziet u in de jaarrekening terug, heel transparant.

Het geld blijft in het reservefonds. Het is een belangrijk gegeven voor de waarde van uw appartement. Die is hoger in een VvE met voldoende onderhoudsreserves.

Ook zal een makelaar en de hypotheekverstrekker van een potentiële koper hier zeker op letten.

Ja, uw aandeel in het reservefonds moet u opgeven aan de belasting. U telt ze op bij uw andere tegoeden (zoals spaargeld of aandelen) onder box 3, van de belastingaangifte. Dit is alleen van toepassing als uw totale vermogen hoger is dan de vrijstelling voor dat jaar, ziet u hiervoor de site van de belastingdienst.

U kunt uw belastingaangifte nog tot 1 mei invullen of wijzigen. Op de site van de belastingdienst treft u hierover een uitleg aan.

U kunt uw aandeel in het reservefonds zelf opzoeken via uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.
Kies in het menu ‘Mijn pagina’ en klik op ‘Mijn aandeel reservefonds’

Deze opgave is onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken door de ALV.

Per appartementsrecht heeft u een opgave nodig. Dit kan voorkomen als u ook nog een appartementsrecht heeft in een andere VvE, bijvoorbeeld een parkeerplaats. Als dat het geval is, kunt u boven in het scherm te klikken op ‘Wissel van VvE’.