U kunt alleen (gevolg)schade melden aan de opstal.

Via uw digitale VvE-portaal, MijnVBA, kan u de schade indienen.

De verzekeraar stelt strikte voorwaarden aan schademeldingen. Zonder onderstaande informatie kan een schade niet in behandeling worden genomen.

Oorzaak schade
Zonder schadeoorzaak kan de verzekeraar niet beoordelen of de schade onder de dekking van de polis valt. Er moet dus eerst bekend zijn waardoor de schade is ontstaan.

Aangifteformulier (proces-verbaal)
Voor schade veroorzaakt door een derde moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Dit geldt bij een inbraak maar ook bij doorrijden na een aanrijding met het gebouw of het toegangshek.
Dat kan in veel gevallen digitaal, ga naar https://www.politie.nl/aangifte voor meer informatie.

Kostenonderbouwing
De verzekering wil eerst een onderbouwing van de herstelkosten zien (offerte of prijsopgaaf) voor er hersteld mag worden. Bij een hoog schadebedrag komt een schade-expert de schade beoordelen.

Voor een noodmaatregel, zoals het laten afsluiten van een lekkende waterleiding of het dichtzetten van een kapot raam is geen toestemming vooraf nodig.

Als er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kunnen wij de schade niet voor u behandelen.

In veel gevallen kan er digitaal aangifte worden gedaan. Op https://www.politie.nl/aangifte treft u meer informatie aan over het doen van aangifte.

Zonder schadeoorzaak kan de verzekeraar niet beoordelen of de schade onder de dekking van de polis valt. Er moet dus eerst bekend zijn waardoor de schade is ontstaan.

Niet alle kosten zijn gedekt. Het herstel van het defect is niet altijd gedekt, gevolgschade veelal wel. Is er sprake van nalatigheid of achterstallig onderhoud dan is er helemaal geen dekking.

Of de eventuele kosten vervolgens voor de VvE of voor uzelf zijn is helaas niet altijd vooraf vast te stellen. Vooral bij lekkages is dat lastig te bepalen.

We geven u drie voorbeelden ter illustratie:

  1. Is er lekkage door verouderd voeg/kitwerk of loszittende tegels in de badkamer of keuken dan is er sprake van achterstallig onderhoud. De kosten (ook de gevolgschade) zijn voor uw rekening (of van de bovenburen).
  2. Is er een leiding kapot in uw privé-gedeelte, dan is het herstel van de leiding voor uw rekening maar de gevolgschade valt veelal wel onder de dekking. Denkt u hierbij aan het moeten openbreken en weer herstellen van wanden of vloeren.
  3. Valt de kapotte leiding onder het leidingstelstel van de VvE dan zijn de herstelkosten voor de VvE en valt de gevolgschade onder de dekking.

We proberen zoveel mogelijk vooraf vast te stellen voor wie de herstelkosten zijn, maar dat lukt niet in alle gevallen. Houd rekening met mogelijke kosten die voor uw rekening zijn.

Klik hier voor een korte beschrijving van het schadeproces.

Geregeld ligt de lekkageoorzaak bij de bovenburen, door verouderde kitnaden in de badkamer of een lekkende wasmachineslang. Leg hiervoor contact met uw bovenburen. Ligt de oorzaak in het privégedeelte van uw buren? Dan regelt u de schade verder met hen.

Nee, iedere eigenaar beslist zelf om al dan niet een inboedelverzekering af te sluiten en voor welk bedrag zijn/haar inboedel is verzekerd.

Meer informatie vindt u onder Verzekeringen

In de praktijk is hier vaak verwarring over, omdat de opstalverzekering wordt afgesloten op naam van de VvE. Eigenaars gaan er vanuit dat een eigen risico ook voor rekening van de VvE is.

Dit is niet correct, de schadeoorzaak is hierin leidend.

Het eigen risico komt voor rekening van de eigenaar die aansprakelijk is voor de schade:

  • Is de oorzaak toe te rekenen aan een privédeel, dan is in zijn algemeenheid de eigenaar van het appartementsrecht aansprakelijk.
  • Is de oorzaak toe te rekenen aan een gemeenschappelijk gedeelte, dan is in zijn algemeenheid de VvE aansprakelijk.

 

Politie en brandweer zijn bevoegd om elke plaats te betreden voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taken. Toegang verschaffen kan dus rechtmatig zijn, waardoor er geen aansprakelijkheid is. De herstelkosten zijn dan voor de desbetreffende eigenaar. De eigenaar kan zijn schade doorgaans claimen op de brandverzekering onder ‘bereddingskosten’.

Of de verzekeraar de schade vergoedt hangt vervolgens af van de omstandigheden en overwegingen ter plaatse. Vragen als hoe spoedeisend het was, of er andere mogelijkheden waren geweest, of het met minder schade mogelijk geweest was, spelen een rol bij het al dan niet toekennen van een claim.

Is er mogelijk sprake van een onrechtmatige daad aan de zijde van politie of brandweer, kan de politie of de brandweer aansprakelijk worden gesteld. Schade veroorzaakt door de politie kunt u via de volgende link indienen Schadeclaim indienen | politie.nl

Over het algemeen betreft het langdurige kwesties.