Met de notulen stelt de VvE haar leden op de hoogte van wat er op de vergaderingen besproken en besloten is. De notulen worden op de volgende vergadering formeel vastgesteld. Dat neemt niet weg dat u direct na de vergadering gebonden bent aan de genomen besluiten.

Notulen worden meestal opgesteld door de bestuurssecretaris, de VvE kan ook een notulist inhuren.
Uw VvE heeft VBA ingeschakeld. Dat betekent dat de accountmanager van VBA de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor uw VvE notuleert.

Na afloop van de ALV worden de notulen verder uitgewerkt en wordt er een besluitregister en een actielijst opgesteld. Als dat is gedaan dan beoordeelt het VvE bestuur de notulen. Binnen enkele weken zijn de conceptnotulen* beschikbaar. Ieder lid, al dan niet aanwezig in de ALV, weet dan wat er is besproken en besloten.

*De notulen zijn altijd in concept. Pas in de volgende ALV worden ze definitief vastgesteld. Overigens betekent dat niet dat genomen besluiten kunnen worden teruggedraaid.

Het VvE bestuur stelt (via VBA) na afloop van de ALV de conceptnotulen beschikbaar. Ieder lid, al dan niet aanwezig in de ALV, weet dan wat er is besproken en besloten.

Zijn de notulen nog niet gepubliceerd? U kunt bij uw mede-eigenaren, uw accountmanager van VBA of het VvE-bestuur informeren naar het genomen besluit.

Na de ALV start het bestuur met het (laten) uitvoeren van de besluiten. Dat kan om van alles gaan: het afsluiten van een contract, het opvragen van offertes voor planmatig onderhoud of het aanpassen van de VvE-bijdrage aan de hand van de vastgestelde begroting.

Waar dat zo is afgesproken op de ALV of in de beheerovereenkomst, zorgt VBA voor de uitvoering van de besluiten en/of acties.

Als een besluit volgens de regels is genomen moet u het opvolgen. Is het besluit niet volgens de regels genomen, dan zijn er andere mogelijkheden. Kijk hiervoor onder ‘Nietig besluit’ en ‘Vernietigbaar besluit‘.