Onderstaand beleid is ook van toepassing op andere financiële verplichtingen dan de VvE-bijdrage, zoals eenmalige bijdragen, doorbelastingen, water- of energiekosten, boetes en dergelijke:

• VBA zorgt dat betalingen zijn bijgewerkt alvorens herinneringen of aanmaningen te sturen. Correspondentie wordt verstuurd naar het door de eigenaar opgegeven e-mailadres, uitsluitend bij het ontbreken van een e-mailadres per briefpost.

• Is de VvE-bijdrage niet tijdig voldaan of de automatische incasso niet mogelijk, ontvangt de betreffende eigenaar een herinnering met het verzoek het openstaande bedrag binnen 10 dagen te voldoen op rekening van de VvE.

• Bij geen gevolg ontvangt de eigenaar een tweede bericht (zogeheten aanmaning) met het verzoek ervoor te zorgen dat het openstaande bedrag binnen 7 dagen na verzenddatum is bijgeschreven op de bankrekening van de VvE.

• Bij geen gevolg ontvangt de eigenaar een laatste aanmaning. Er wordt nog éénmaal gelegenheid gegeven om binnen 15 dagen te betalen. Hierbij wordt gemeld dat als betaling uitblijft, de vordering aan een deurwaarder wordt uitbesteed. Voor deze laatste aanmaning brengt VBA € 20,00 (inclusief btw) incassokosten in rekening bij de eigenaar.

• Bij uitblijven van betaling wordt de vordering onherroepelijk uitbesteed aan de deurwaarder. Deze wordt verzocht de vordering inclusief alle bijkomende kosten* te incasseren.

• Een betalingsregeling kan vooraf en op initiatief van de eigenaar worden besproken. Is de vordering eenmaal uit handen gegeven, kan er geen betalingsregeling meer worden getroffen.

*Bijkomende kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die in verband met het niet, niet behoorlijk, of niet tijdig nakomen door een eigenaar van zijn uit de wet of akte van splitsing voortvloeiende verplichtingen, voor de VvE en/of andere eigenaren zijn ontstaan, waaronder met name begrepen de kosten van deurwaarder en/of rechtskundige bijstand, komen voor rekening van de nalatige eigenaar.

De VvE is conform het reglement van splitsing daarnaast bevoegd wettelijke rente in rekening te brengen over achterstallige betalingen.

De incassoprocedure wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Het incassobeleid is ook van toepassing op andere financiële verplichtingen dan de VvE-bijdrage, zoals eenmalige bijdragen, doorbelastingen, water- of energiekosten, boetes en dergelijke.

Met dit formulier machtigt u uw VvE om uw periodieke VvE-bijdrage automatisch af te schrijven. VBA stuurt ter verificatie een bevestiging naar het bij ons bekende e-mail- of postadres.
Hierin staat vanaf welke datum de VvE-bijdrage wordt geïncasseerd. Tot die tijd dient u de bijdrage zelf over te maken.