Home / Vraag en antwoord / Planmatig onderhoud (PO) / Voorwaarden voorbereiding en Toezicht planmatig Onderhoud

De Voorbereidingsfase bestaat op hoofdlijnen uit:

 • Stap 1: de inventarisatie en inspectie van de werkzaamheden op locatie en het vervolgens uitbrengen van een onderhoudsadvies.
 • Stap 2: op basis van het (door u geaccordeerde) onderhoudsadvies opstellen van een offerte-aanvraag en het uitbrengen van een gunningsadvies.
 • De Toezichtfase bestaat op hoofdlijnen uit:

 • Stap 3: de opdrachtverstrekking aan de leverancier, bewonerscommunicatie, het verzorgen van de directievoering en het houden van toezicht op de uitvoering.
 • Stap 4: de begeleiding van de oplevering, verwerken van de projectstukken en nazorg.
 • De volledige voorwaarden treft u hier aan.

  Niet alle werkzaamheden kunnen worden gecombineerd en/of door een en dezelfde leverancier worden uitgevoerd. Per te combineren werk of expertise maken we een projectopdracht aan.

  We rekenen per opdracht af omdat de uitvoerings-, overleg- en toezichtmomenten van de verschillende opdrachten los van elkaar plaatsvinden.

  Binnen de beheerovereenkomst met uw VvE zijn wij een percentage voor Voorbereiding & Toezicht overeengekomen.

  We rekenen als volgt af op de volgende momenten:

  • De helft van dat percentage wordt met u afgerekend als de Voorbereiding gereed is. Dat is het moment dat het gunningsadvies is uitgebracht. We rekenen af over de laagst uitgebrachte offerte.
  • De andere helft wordt afgerekend gedurende de uitvoering. Dat gebeurt over de gemaakte kosten door derden, exclusief btw. Dat betekent dat we over elke termijnfactuur van de leverancier eveneens ons Toezicht afrekenen.

  De volledige voorwaarden treft u hier aan.

  Uw VvE kan om zwaarwegende redenen onze opdracht (tijdelijk) willen beëindigen of het werk (nog) niet laten uitvoeren. Wij bieden u daarom twee uitstapmomenten.

  De volledige voorwaarden treft u hier aan.

  Als het werk in een later stadium ongewijzigd tot uitvoering komt, rekenen we de Voorbereiding niet opnieuw met u af, we hoeven immers geen extra werkzaamheden te verrichten.

  We rekenen de Voorbereiding wel deels of geheel opnieuw met u af als:

  • het werk inhoudelijk sterk wijzigt en de offerteaanvraag en het gunningsadvies opnieuw moeten gebeuren;
  • de Voorbereiding te lang geleden was, waardoor het gunningsadvies niet meer aansluit bij de huidige onderhoudssituatie van het gebouw.

  In een dergelijke situatie spreken we op voorhand een passende vergoeding met u af.

  Indien gewenst kunnen we dat voor u verzorgen via het inspectiebureau. U kunt hiervoor per mail opdracht geven aan de projectleider. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

  U heeft zelf offertes aangevraagd en een leverancier geselecteerd. U wil graag dat wij het werk voor u in opdracht geven en toezien op de uitvoering en de oplevering van het werk. Dat is mogelijk.

  Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de leveranciersselectie. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u hier.

  Voor alleen Toezicht rekenen we de helft van het met u overeengekomen V&T percentage af. Dat gebeurt over de gemaakte kosten door derden, exclusief btw.

  Dat betekent dat we per termijnfactuur van de leverancier ons Toezicht afrekenen.