Home / Vraag en antwoord / Ledenadministratie en eigendomsoverdracht / Appartementsrecht verkopen en eindafrekening

Met de verkoop van uw appartement neemt u afscheid van de VvE. U heeft een informatieplicht richting de aankopende partij. Ook wordt er een eindafrekening van uw VvE-bijdrage met de VvE opgemaakt.

Als u uw woning verkoopt, heeft u een informatieplicht aan de aankopende partij. Denk onder meer aan de splitsingsakte en -tekening, het huishoudelijk reglement, de jaarrekeningen, notulen, VvE-begrotingen van de afgelopen jaren en het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan. Denk ook aan rapportages van bouwkundig onderzoek of veiligheidsinspecties.

Uiteraard kan de aankopende partij u om aanvullende informatie vragen.

VBA verstrekt geen gegevens aan kopers of makelaars. Alle informatie die u nodig heeft vindt u in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie.

De benodigde informatie vindt u in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA. U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie. VBA verstrekt geen gegevens aan makelaars.

Als de verkoop definitief is, dan vraagt de notaris VBA om een opgave van de stand van de VvE-bijdrage t/m de datum van de levering van het appartementsrecht (de overdracht). Een eventuele achter- of voorstand in uw bijdrage wordt door de notaris met u afgerekend.

De notaris vraagt bij het VvE-bestuur een verklaring op omtrent de stand van uw VvE-bijdrage en uw aandeel in het reservefonds. Deze verklaring zal door ons worden verstrekt.

Indien u uw woning verkoopt zal de notaris bij de overdrachtsakte aan een nieuwe eigenaar een verklaring (van het bestuur van de VvE) afgeven. Hierin staat opgenomen welke bijdragen de eigenaar nog verschuldigd is per overdrachtsdatum.

De nieuwe eigenaar is niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag uit de verklaring. Aangezien uw vereniging een professionele beheerder heeft ingeschakeld nemen wij, met goedkeuring van uw bestuur, deze overdracht voor onze rekening.

Deze verklaring bestaat uit:

  • Het aandeel in het reservefonds van uw appartement;
  • De servicekostenbijdragen die nog voldaan moeten worden;
  • Verplichtingen die door de VVE zijn aangegaan die nog voor rekening komen van de eigenaren;
  • Een depotinhouding die plaats moet vinden i.v.m. nog af te rekenen bedragen over de periode dat de verkopende partij eigenaar is geweest.

De woningverkoop is op initiatief van een individuele appartementseigenaar. De taken voor de overdracht behoren logischerwijs niet tot de beheeractiviteiten die we voor alle VvE-leden verzorgen.

De overdrachtskosten worden daarom in rekening gebracht bij de verkopende partij.

Is er binnen uw VvE-gebouw een collectieve verwarmingsinstallatie aanwezig? De definitieve afrekening van uw stookkosten vindt plaats na afloop van het betreffende stookjaar.

Als u gedurende het “stookjaar” uw woning verkoopt, ontvangt u op een later tijdstip nog een eindafrekening. Het kan zijn dat u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Geef dus altijd uw nieuwe adres aan ons door!

Uw voorschotbijdrage gaat uit van het voorgaande jaarverbruik. Er kunnen in het huidige stookjaar zaken zijn geweest die uw stookgedrag hebben beïnvloed.

Daarnaast is uw voorschotbijdrage gelijk verdeeld over het stookjaar. Uw energieverbruik is in de winter hoog en in de zomer laag. Vertrekt u vlak na de winter, dan zal uw verbruik hoger zijn dan de door u betaalde voorschotten over deze koude maanden.

Als u moet bijbetalen dan wordt dat met het depotbedrag verrekend. Als u niets hoeft bij te betalen ontvangt u uiteraard het volledige depotbedrag terug.

VvE-beheer Amsterdam wordt geïnformeerd door de notaris over het definitieve overdrachtsmoment en zorgt er vervolgens voor dat de nieuwe eigenaar wordt ingeschreven en de oude eigenaar uitgeschreven.

Betaalt u uw VvE-bijdrage per automatische incasso? U hoeft hiervoor niets te doen, deze stopt automatisch na de overdracht van uw appartementsrecht bij de notaris.