Een jaarrekening is een financieel overzicht over een bepaalde periode. Het laat zien waaraan het geld van de VvE in het afgelopen boekjaar is uitgegeven en wat er aan geld is binnengekomen. De jaarrekening laat zien hoe gezond de VvE financieel is.

Een jaarrekening bestaat uit:

  • de balans per einde boekjaar (momentopname van bezittingen en schulden);
  • de resultatenrekening (inkomsten en uitgaven van de VvE in vergelijking met de begroting);
  • een toelichting op de balans en de resultatenrekening;
  • een afrekening per adres (appartementsrecht).

Het boekjaar is meestal gelijk aan een kalenderjaar. Het kan afwijken, dat staat dan in de splitsingsakte van uw VvE.

De jaarrekening is een wettelijk verplicht middel waarmee de VvE-leden kunnen beoordelen of de VvE financieel gezond is en of het VvE-bestuur zorgvuldig met de geldmiddelen is omgesprongen.

Ook zien de leden of de VvE-bijdrage voldoende is om de kosten te dekken. Dat levert input voor de nieuwe begroting. Daarnaast is het informatie die VvE-leden bij verkoop van het appartementsrecht moeten verstrekken aan potentiële kopers.

Ja, het opstellen van een jaarrekening is verplicht. De jaarrekening dient veelal binnen een half jaar na het einde van het boekjaar voorgelegd te worden aan de VvE-leden in de Algemene Ledenvergadering.

Volgens het splitsingsreglement is dat het VvE-bestuur. Uw VvE heeft VBA ingeschakeld. Dat betekent dat de specialisten van onze financiële afdeling uw jaarrekening opstellen.

De wettelijke regels voor VvE´s staan in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het appartementsrecht. Voor een VvE geldt niet het ondernemingsrecht uit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 2. Een VvE is ook niet belastingplichtig. Er worden daarom minder eisen gesteld aan de jaarrekening.

De kascommissie controleert of de jaarrekening overeenstemt met de onderliggende financiële administratie en controleert of de uitgaven in lijn zijn met de genomen besluiten en mandaten. Meer informatie over de kascommissie vindt u hier.

De jaarrekening wordt formeel door de leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Dat doet de ALV op basis van het verslag en het advies van de kascommissie.

De vergadering besluit over het jaarresultaat ook wel exploitatieresultaat genoemd. Bij een positief resultaat (geld over) kan het tegoed naar breukdeel aan de leden worden terugbetaald of toegevoegd worden aan de reservering(en). Een negatief resultaat (geld tekort) wordt overeenkomstig het splitsingsreglement aangezuiverd.

Alleen als het modelreglement 2006 van toepassing is, kan de ALV anders besluiten (bijvoorbeeld het negatieve resultaat ten laste brengen van het reservefonds).

De jaarrekening bestaat uit een resultatenrekening (ook wel exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd) en de balans. Klik op onderstaande link voor een toelichting:

Algemene toelichting jaarrekening