De begroting is een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven van de VvE over een bepaalde periode. Denk bij inkomsten aan de VvE-bijdrage die de leden periodiek betalen. Denk bij de uitgaven onder meer aan de kosten voor verzekeringen, contracten, dagelijks onderhoud, de reservering voor planmatig onderhoud en bankkosten.

De begroting is een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven van de VvE over een bepaalde periode. Denk bij inkomsten aan de VvE-bijdrage die de leden periodiek betalen. Denk bij de uitgaven onder meer aan de kosten voor verzekeringen, contracten, dagelijks onderhoud, de reservering voor planmatig onderhoud en bankkosten.

Uw VvE heeft VBA ingeschakeld. Dat betekent dat de accountmanager van VBA een begrotingsvoorstel aan het bestuur doet. Het bestuur is verantwoordelijk voor het (financiële) beleid van de VvE en beslist om het voorstel al dan niet ongewijzigd over te nemen.

Bij het opstellen wordt gekeken naar de uitgaven in het voorgaande boekjaar en wordt er gekeken of de VvE nieuwe inkomsten of uitgaven verwacht (denk aan een nieuw onderhoudscontract). Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (indien aanwezig) wordt er gekeken naar wat de VvE op termijn verwacht nodig te hebben voor planmatig onderhoud.

Per kostensoort wordt rekening gehouden met verwachte prijsstijgingen en/of btw-aanpassingen. Denk hierbij aan de prijsstijgingen van bijvoorbeeld energie.

Ja. De begroting wordt eerst voorgelegd aan de leden in de algemene ledenvergadering. Als de leden instemmen met de begroting dan wordt op basis van de begroting de periodiek (veelal maandelijks) te betalen VvE-bijdrage bepaald.

De begroting is een inschatting. Sommige kosten zijn vast, zoals contracten. Andere zijn variabel, zoals een post voor reparaties. Er kunnen mee- of tegenvallers zijn. Met een realistische en recente begroting wordt voorkomen dat er een groot financieel tekort ontstaat.

Als er een tekort ontstaat moeten de VvE-leden bijbetalen. Andersom kan natuurlijk ook. Als er minder is uitgegeven, ontvangen de leden geld terug. Of dat het geval is blijkt uit de jaarrekening.

Veelal is de reservering voor planmatig onderhoud de grootste ‘kostenpost’. Door jaarlijks een bedrag in de begroting op te nemen, spaart de VvE voor toekomstig groot (kostbaar) onderhoud. Dit wordt de reservering of voorziening planmatig onderhoud genoemd waaraan het geld wordt gedoteerd (toegevoegd).

Hiermee kan de VvE bijvoorbeeld over vijf jaar een grote schilderbeurt bekostigen, terwijl de kosten worden gespreid over de voorgaande jaren. De leden hoeven dan niet over vijf jaar in eenmaal een groot bedrag aan de VvE te betalen.

Met het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt een spaarplan opgesteld om het verwachte onderhoud te kunnen bekostigen. In het spaarplan wordt rekening gehouden met de reeds opgebouwde reservering. Er wordt ook rekening gehouden met te ontvangen spaarrente en toekomstige prijsstijgingen (op basis van lange termijn gemiddelden).

Hier komt een spaarbedrag uit dat wordt overgenomen in de begroting.

Bent u het niet eens met de voorgestelde begroting? Maakt u dan uw bezwaren kenbaar op de ledenvergadering.
De begroting is pas van kracht als deze formeel door de ALV is vastgesteld. Tot dat moment blijft uw huidige VvE-bijdrage van kracht.

Ja u bent aan het vergaderbesluit gebonden. Als de begroting eenmaal is vastgesteld door de algemene ledenvergadering dan wordt op basis daarvan uw nieuwe VvE-bijdrage berekent. Ook al bent u het er niet mee eens, de begroting is met een meerderheid van stemmen democratisch, formeel vastgesteld.