Home / Vraag en antwoord / Bestuur, commissies en VvE-taken / Mandaten en aansprakelijkheid bestuur en commissies

Mandaten geven zekerheid en voorkomen aansprakelijkheid. Over wat een bestuur (of een commissie) wel of niet mag namens de VvE. Dat is voor alle partijen prettig. De VvE is beschermd tegen ongewenste handelingen door het bestuur, voor het bestuur voorkomt het misverstanden over wat de leden willen van het bestuur.

In het splitsingsreglement staan kaders voor wat het VvE-bestuur mag bepalen. Soms is dit aangevuld binnen het huishoudelijk reglement. Over belangrijke zaken met grote uitgaven of grote consequenties wordt vergaderd, de VvE-leden besluiten dan waartoe het bestuur bevoegd is.

In het splitsingsreglement is behalve voor de kascommissie niets geregeld. Over het algemeen legt een commissie verantwoording af aan het VvE-bestuur. Soms is er iets over vastgelegd in het huishoudelijk reglement of is er een vergaderbesluit waarin dit is terug te vinden.

Dat hangt af van wat in de ALV is afgesproken, de kaders worden daarin bepaald. Een voorbeeld is een planmatig onderhoudsproject. In de ALV wordt een mandaat verstrekt voor de in opdracht te geven werkzaamheden met daaraan gekoppeld een maximaal projectbudget.

In de notulen van de algemene ledenvergaderingen zijn de besluiten hierover vastgelegd. Indien de VvE een huishoudelijk reglement heeft zijn daar soms ook mandaten in opgenomen.

Ook kan de VvE met de opdrachtverstrekking aan de VvE-beheerder bepaalde mandaten zijn overeengekomen. Die zijn terug te vinden in de beheerovereenkomst.

Kort samengevat is elke bestuurslid persoonlijk aansprakelijk te stellen. Zowel door de VvE als door externe partijen. Als het bestuurslid de reglementen volgt, zich aan de vergaderbesluiten houdt en binnen de mandaten blijft, zal het bestuurslid door een rechter niet snel aansprakelijk worden gehouden. In deze bijlage gaan we er iets uitgebreider op in.

Ja dat kan maar de verzekering is beperkt. Een bestuurder die zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd of zijn bevoegdheden te buiten is gegaan, zal niets aan de verzekering hebben. Meer informatie hierover treft u aan onder Verzekeringen VvE.