De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de VvE. Hierin worden alle besluiten genomen en ontvangt het bestuur en/of de beheerder mandaten van de VvE-leden waarbinnen ze mogen handelen. Uw aanwezigheid (of volmacht) is belangrijk, er moet een minimaal aantal leden (stemmen) aanwezig zijn om besluiten te nemen.

In de ALV nemen de VvE-leden gezamenlijk besluiten over (vooraf) geagendeerde punten. Het is het hoogste orgaan van de VvE.
Op de agenda staan in ieder geval de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, de notulen van de vorige vergadering, de voorgestelde begroting en indien van toepassing het planmatig onderhoud. In de ALV doen het bestuur en de kascommissie formeel verslag over het afgelopen jaar, wordt de kascommissie opnieuw benoemd en eventueel bestuursleden.

Het is ook een moment om met elkaar andere belangrijke actualiteiten te bespreken. Bijvoorbeeld verduurzamen. De ALV is niet bedoeld om zaken te bespreken die individueel kunnen worden afgehandeld of die de gemeenschappelijke zaken niet aangaan.

Volgens het splitsingsreglement vindt de algemene ledenvergadering (ALV) één keer per jaar plaats. Sommige VvE’s hebben in het splitsingsreglement vastgelegd om tweemaal te vergaderen.

Het VvE bestuur beslist of en wanneer de ALV wordt uitgeschreven. Met behulp van de accountmanager wordt de uitnodiging met de agenda verstuurd en worden de vergaderstukken digitaal beschikbaar gesteld via MijnVBA

De oproeptermijn is tenminste vijftien dagen – de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. In de praktijk is dat 17 dagen van tevoren.

Voor een geldig besluit moet er in de ALV een minimaal aantal stemmen vertegenwoordigd zijn, het zogeheten quorum. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt er een tweede vergadering uitgeschreven waarin ongeacht het aantal aanwezige stemmen besluiten genomen kunnen worden.

Deze tweede vergadering wordt extra aan de VvE in rekening gebracht. Voorkom kosten voor uw VvE en zorg dat u aanwezig bent of geef een volmacht af.

Veelal is dat in dezelfde periode als het voorgaande jaar. Wilt u meer zekerheid, neemt u dan contact op met het VvE-bestuur of uw accountmanager van VBA.

Het betreffende lid moet doorgaans minimaal 10 procent van de stemmen in de VvE hebben of ondersteunt worden door andere leden en op die manier op de vereiste 10 procent komen.

De 10 procent-regel voorkomt dat individuele leden voor een wissewasje om een ALV vragen en zorgt er tegelijkertijd voor dat VvE-leden  niet volledig afhankelijk zijn van het VvE-bestuur.

Nee. De vergadering is in het Nederlands. Niet alle VvE-leden spreken Engels en de materie is regelmatig te complex om correct in een andere taal over te brengen. U mag altijd iemand meenemen die de vergadering voor u kan vertalen of die u kan ondersteunen.

Aanwezigheid bij de Algemene ledenvergadering is niet verplicht. Leden die niet zelf aanwezig kunnen zijn, geven een volmacht af aan een medelid, het liefst voorzien van een steminstructie. Dat kan uitsluitend als vooraf bekend is waar de vergadering over gaat.

Leden die niet zelf aanwezig kunnen zijn, geven een volmacht af aan een medelid, het liefst voorzien van een steminstructie. Dat kan uitsluitend als vooraf bekend is waar de vergadering over gaat.