Voor het opstellen een nieuw MJOP wordt eerst het volledige gebouw (bouwkundig, installaties, terrein en terreininrichting) in beeld gebracht op basis van (bouw)tekeningen en meetstaten.

Hiervan kan sprake zijn als er nog geen MJOP is of als het huidig MJOP kwalitatief onvoldoende is. Bijvoorbeeld aantallen kloppen niet, elementen zijn vergeten of het MJOP is niet opgesteld door een gekwalificeerd bedrijf.

Op locatie wordt (volgens de NEN2767 methodiek) gekeken of het huidige MJOP nog overeenkomt met de werkelijke onderhoudsstaat. In de rapportage worden ook de actuele onderhoudskosten verwerkt.
De bouwkundige elementen worden visueel en steekproefsgewijs beoordeeld en de gebouw installaties worden opgenomen op basis van MJOP’s van contractpartijen of volgens de theoretische technische levensduur.

Visueel betekent ‘geen breekwerk en normaal en veilig toegankelijk’. Bijvoorbeeld, er is een dakluik en valbeveiliging aanwezig. Niet zichtbare elementen of elementen die niet veilig toegankelijk zijn, worden ingeschat en/of met ervaringscijfers opgenomen.
Steekproefsgewijs betekent dat een deel van relevante bouwdelen wordt bekeken, 100% opnemen is niet haalbaar. Bijvoorbeeld, een aantal dakpannen wordt gelift om naar de onderliggende staat van het dak te kijken.

Aan een installatie kun je niet zien hoe lang deze nog meegaat. Er wordt daarom uitgegaan van de ‘technische theoretisch levensduur’. Dat is – vanaf het productiejaar – het gemiddeld aantal jaar dat een installatie meegaat op basis van ervaringscijfers. Na het verstrijken ervan wordt (afhankelijk van storingen) de installatie telkens 1 tot 3 jaar verder in de horizon gezet.

Wij adviseren u om minimaal eenmaal per vijf jaar een herinspectie op het MJOP te laten uitvoeren (bij voorkeur direct na uitvoering groot onderhoud).
Indien uit onze administratie blijkt dat er al enige tijd geen inspectie heeft plaatsgevonden, zal onze Accountmanager een herinspectie voorstellen op de komende ALV.

Het verwerken van aanpassingen in het MJOP waarvoor geen inspectie op locatie nodig is:

 • De projectleider van VBA heeft tijdens de voorbereiding van een project geconstateerd dat onderhoud (deels) uitgesteld kan worden.
 • Er is aanvullend onderzoek of een inspectie geweest. Op basis van de rapportage worden er aanpassingen geadviseerd in het MJOP.
 • De algemene ledenvergadering besluit onderhoud te verschuiven, werkzaamheden aan te passen of prijzen of cycli aan te passen.

Op basis van een opdracht van het bestuur of een ALV-besluit passen we het MJOP graag voor u aan.

Een lift is complex en bestaat uit allerlei (kostbare) onderdelen waarvoor specialistische kennis benodigd is. Het lift MJOP wordt standaard geleverd door de liftleverancier en geïntegreerd in het bouwkundig MJOP, hoofdzakelijk op basis van de technische levensduur van onderdelen. In de praktijk wijken nut en noodzaak van het geplande liftonderhoud regelmatig af.

U kun een lift-MJOP op maat laten opstellen door een erkend liftadviseur.

Een liftadviseur bekijkt de (slijtage van) de onderdelen, gebruikersintensiteit en gebruikersgedrag en neemt op basis daarvan de verwachte levensduur op. De kosten zijn te overzien en het is een objectieve en onafhankelijke toets die zich over het algemeen snel terugverdiend.

 • Bij een nieuw MJOP wordt het gehele gebouw in kaart gebracht, op basis van actuele en betrouwbare bouwtekeningen of ter plaatse ingemeten.
 • Een herinspectie gaat uit van een bestaand MJOP. Er wordt globaal naar aantallen en opgenomen bouwdelen en installaties gekeken. Het uitgangspunt is dat de basis al compleet is.
 • Bij een bureauaanpassing wordt er door het inspectiebureau puur administratief naar het MJOP gekeken. Er wordt niets op locatie beoordeeld.
 • Een MJOP voor een Cv- en/of liftinstallatie is een maatwerk product opgesteld door een onafhankelijk specialist na een inspectie op locatie in tegenstelling tot een theoretisch MJOP van de liftleverancier.

Een MJOP-opdracht wordt in opdracht en voor rekening van de VvE uitgevoerd door gespecialiseerde bouwkundig inspecteurs. De kosten van het MJOP-product worden aan de VvE doorberekend. Daarnaast rekent VBA een klein bedrag aan begeleidingskosten.

Een (her)inspectie omvat standaard geen:

 • Huur van een hoogwerker om onbereikbare delen te inspecteren. De kosten zijn vaak onevenredig hoog.
 • Opsplitsen van geveldelen en daken
 • Controle van eenheden en elementen
 • Controle van fondsen (kostenverdeling splitsingsakte)
 • Aanvullend onderzoek (zie onder) en/of derden advies installatie MJOP’s