Een modelreglement vergemakkelijkt het opstellen van het splitsingsreglement van de VvE en borgt dat de minimale eisen worden opgenomen. Ze zijn opgesteld door de >Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Over de jaren zijn er verschillende modelreglementen opgesteld waarin het reglement telkens werd verbeterd en teksten werden geactualiseerd. Op VvE-belang treft u een handig overzicht aan.

In de splitsingsakte is een splitsingsreglement opgenomen, gebaseerd op het modelreglement maar toegespitst op de VvE. Dat kan op drie manieren:

 • In de akte staat welk modelreglement van toepassing is. Vervolgens worden alleen de afwijkingen beschreven. Is er geen afwijking, dan geldt het modelreglement.
 • Het hele modelreglement is integraal overgenomen in de akte. Handig omdat alles erin staat, je kunt alleen niet direct zien op welke punten is afgeweken van het modelreglement.
 • Incidenteel is het modelreglement niet als basis gebruikt en er is een eigen reglement opgesteld. Dat mag, zolang het niet in strijd is met de wet.

In de splitsingsakte staat welk modelreglement van toepassing is. Vervolgens worden zaken beschreven die afwijken van het modelreglement. Als er in de splitsingsakte geen afwijking is vermeld, dan geldt dus de bepaling uit het modelreglement.

In sommige splitsingsakte is simpelweg het gehele modelreglement opgenomen.

In principe niet. Er zijn latere bepalingen die zo belangrijk zijn geacht, dat ze door gewijzigde wetgeving op alle VvE’s van toepassing zijn verklaard.

Een goed voorbeeld is het verplicht moeten treffen van een onderhoudsreservering op basis van een actueel meerjarenonderhoudsplan of op basis van een minimaal percentage van de herbouwwaarde van het VvE-gebouw.

In het HHR worden de regels van het splitsingsreglement verder uitgewerkt of aangevuld. Het bevat leefregels die meestal praktisch van aard zijn of waarmee overlast wordt voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Gebruik gemeenschappelijke ruimten (plaatsen van plantenbakken, fietsen e.d.);
 • Voorwaarden voor het plaatsen van zonwering en buitenunits van airco’s;
 • Regels voor toepassing van harde vloerbedekking;
 • De frequentie van vergaderen en regels over de orde van de vergadering;
 • Alles wat volgens de eigenaren formeel moet worden geregeld, zoals regels over het afvoeren van huisvuil, voorkomen van geluidsoverlast en het houden van huisdieren.

De intentie van een HHR is om het wonen in de VvE voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.

Hiërarchisch gezien is dit de volgorde tussen de wet- en regelgeving:

 1. Burgerlijk Wetboek (breder dan het appartementsrecht!)
 2. Splitsingstekening
 3. Splitsingsakte
 4. Splitsingsreglement (incl. modelreglement)
 5. Huishoudelijk Reglement (HHR)
 6. Besluiten Algemene Ledenvergadering (ALV)

De wetgeving gaat boven alles. Voor wat de gemeenschappelijke delen zijn, is de splitsingstekening leidend. Daarna volgt de splitsingsakte ter verduidelijking.

Het HHR en een ALV-besluit mogen aanvullingen op de wet en de splitsingsakte bevatten maar mogen hiermee niet in strijd zijn.

De inhoud van het HHR is met een gekwalificeerde meerderheid vastgesteld. Een besluit in de ALV mag niet in strijd zijn met het HHR, voor een dergelijk besluit moet met een gekwalificeerde meerderheid het HHR worden aangepast.

De reglementen, aktes en andere belangrijke stukken vindt u in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.