Home / Vraag en antwoord / Dienstverlening / Additionele opdracht: Onderzoek Loodwaarden Drinkwater

Additionele opdracht: Onderzoek Loodwaarden Drinkwater Het organiseren en coördineren van een onderzoek naar de aanwezigheid van loodwaarden in de collectieve drinkwatervoorzieningen van de VvE is geen onderdeel van het overeengekomen (standaard) pakket van werkzaamheden voor uw VvE.

Een zogeheten additionele opdracht is een opdracht waarvoor in de beheerovereenkomst geen vaste prijsafspraak is gemaakt, zoals we dat bijvoorbeeld voor de begeleiding van planmatig onderhoud wel hebben.

U kunt bijvoorbeeld denken aan opdrachten zoals:

 • Het opvragen van offertes en/of prijsindicaties voor niet-planmatig onderhoud;
 • De begeleiding van onderzoeks- en of adviesopdrachten;
 • Overleg met gemeente en/of architect over mogelijke wijzigingen aan het gebouw;
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor wijzigingen in gebouwinstallaties;
 • Adviezen op het gebied van verduurzaming.

Het betreft dus opdrachten waarvoor een passend begeleidingstarief voor elke vraag weer anders kan zijn.

Het organiseren en coördineren van een onderzoek naar de aanwezigheid van loodwaarden in de collectieve drinkwatervoorzieningen van de VvE is een additionele opdracht.

Als grote VvE beheerder heeft VBA een leverancier geselecteerd waarmee op basis van de grote aantallen te onderzoeken woningen goede afspraken en voorwaarden zijn overeengekomen. Deze partij is Compas H2O.

De kosten voor het organiseren van het monsternameonderzoek door VBA zijn € 375,00 excl. BTW. U kunt na goedkeuring van het onderzoek door de vergadering van eigenaars via een reply op dit bericht opdracht verstrekken voor deze werkzaamheden.

Onze dienstverlening bestaat uit:

De Voorbereidingsfase:

 • Stap 1: intake en beoordeling van uw verzoek, verzamelen van relevante (gebouw)gegevens.
 • Stap 2: opstellen van een maatwerkofferte-aanvraag aan Compas H2O (afhankelijk van de aard en omvang van het gebouw) en het beoordelen en voorleggen van de maatwerkofferte aan de VvE.

De Toezichtfase:

 • Stap 3: de opdrachtverstrekking aan de leverancier en het bewaken van de planning van de leverancier.
 • Stap 4: het versturen van een aankondiging van het onderzoek aan alle eigenaars inclusief contact- en projectinformatie.
 • Stap 5: het beoordelen van het onderzoeksresultaat en de financiële afwikkeling.
 • Stap 6: overdracht van het onderzoeksresultaat en (indien van toepassing) verstrekken van advies over een vervolg(onderzoek).
 • Stap 7: archivering van het onderzoeksresultaat.

De volledige omschrijving van Voorbereiding & Toezicht treft u aan op pagina 2.

Compas H2O biedt als één van de weinige onderzoeksbedrijven de complete dienstverlening aan waarbij naast een zorgvuldige (geaccrediteerde) monstername en –analyse ook veel aandacht wordt gegeven aan communicatie met de bewoners over het onderzoek. Dat is belangrijk omdat voor betrouwbare meetresultaten medewerking van alle bewoners noodzakelijk is. Zij hebben een projectteam dat dagelijks bezig is met nieuwe aanvragen, het verwerken van overzichten, plannen van monsternames en het verrichten van de monstername.

De kosten van het onderzoek door Compas H2O verschillen per gebouw en zijn o.a. afhankelijk van de hoeveelheid collectieve waterleidingen, hoe deze zich door het gebouw vertakken en het aantal verdiepingen.

Mocht u na het lezen van onze onderstaande voorwaarden nog vragen hebben, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via uw accountmanager.

1. Definities
1. VvE: Verenigingen van Eigenaars in de zin van art. 5:112 jo. 5:124 van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW). In deze voorwaarden zullen met de Verenigingen van Eigenaars in de zin van dat artikel worden gelijkgeschakeld Coöperatieve Flatverenigingen en verenigingen in de zin van Boek 2 van het BW die als doelstelling hebben gemeenschappelijk beheer en/of onderhoud van aan verschillende eigenaars toebehorend onroerend goed.

2. Beheerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VvE Beheer Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, die diensten op het gebied van beheer aanbiedt aan VvE’s en daartoe overeenkomsten aangaat.

3. Beheerovereenkomst: de overeenkomst tussen de Beheerder en de VvE omvattende de afspraken betreffende het verrichten van beheerwerkzaamheden.

2. Opdracht
1. De VvE geeft de beheerder opdracht, tot het uitvoeren van Voorbereiding en Toezicht (V&T) op een additionele opdracht, op een voor de VvE transparante wijze;

2. De aard en omvang van het werk en de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, dient in overeenstemming te zijn met:
a. de voorwaarden binnen de RVOI (Regeling van de Verhouding tussen De VvE en adviserend Ingenieursbureau) zoals deze golden drie maanden voor het verstrekken van de opdracht.

3. Opdracht intake en voorbereiding
1. De opdracht wordt geregistreerd en bevestigd aan het VvE-bestuur;

2. De beheerder verzamelt de benodigde (gebouw-)gegevens;

3. Op basis van een korte opdrachtomschrijving en de gebouwgegevens, wordt een maatwerk-offerte aangevraagd bij Compas H2O;

4. Na ontvangst van de offerte biedt de beheerder de offerte aan, aan het VvE-bestuur;
Mocht de VvE op dit moment besluiten de offerte niet verder op te volgen, is de VvE een vergoeding verschuldigd voor de inventarisatie en de voorbereidende werkzaamheden (zie artikel 6.1).

4. Begeleiding
1. Nadat de VvE heeft ingestemd met de offerte, verstrekt de beheerder namens de VvE opdracht aan Compas H2O;

2. De beheerder vertegenwoordigt de VvE richting de leverancier ten aanzien van de uitvoering van het werk;

3. De beheerder informeert het bestuur desgewenst over de voortgang en eventuele relevante zaken;

4. Betrokken bewoners worden vooraf geïnformeerd over het project, de planning en de betrokken leverancier;

5. Tijdens de uitvoering is Compas H2O verantwoordelijk voor de communicatie en is het eerste bewonersaanspreekpunt; zo nodig is de beheerder bereikbaar voor ondersteuning;

6. De beheerder houdt bureautoezicht op de werkzaamheden;

7. Wijzigingen op de werkbeschrijving worden door de beheerder beoordeeld en aan het bestuur voorgelegd.

5. Oplevering/nazorg
1. De onderzoeksresultaten worden beoordeeld;

2. (indien van toepassing) levert de beheerder een schriftelijk advies, bijvoorbeeld over de mogelijke opvolging van onderzoeksresultaten;

3. De factuur wordt gecontroleerd en betaalbaar gesteld;

4. Het werk wordt technisch en financieel gereed gemeld aan de VvE.

6. Vergoeding dienstverlening
Vast tarief per opdrachtstap

1. Voor het uitvoeren van de onder artikel 3 beschreven Voorbereidende werkzaamheden, wordt een aanvangstarief van € 187,50 (exclusief BTW) in rekening gebracht.

2. Voor het uitvoeren van het onder artikel 4 en 5 beschreven Toezicht en Oplevering/Nazorg wordt naast het aanvangstarief € 187,50 (exclusief BTW) in rekening gebracht.